• بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی
    بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی
  • بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی
    بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی