اطلاعات ورزشکاران عضو تیم ملی در سایت جهانی (بر روی عکس افراد کلیک کنید)

پریسا براتچی

محمد صالح پالیزبان

راحله فارسی

اسماعیل عبادی

نیما محبوبی

نیلوفر علیپور

شیوا شجاع مهر

فرشته قربانی

سیده ویدا حلیمیان اول

امیر کاظم پور

رضا شعبانی

گیسا بایبوردی

صادق اشرفی

پارمیدا قاسمی

مینو عابدی