سامانه ثبت عملکرد هیات های استانی

فرم ثبت عملکرد

ورود اطلاعات فعالیت های انجام شده هیات های استانی

لیست برنامه های انجام شده

مشاهده لیست برنامه های انجام شده توسط هیات های استانی