مجمع هیأت تیراندازی با کمان استان قم برگزار شد و در این مجمع قدرت اله باقری به عنوان رئیس این هیئت برای دوره چهار سال آینده انتخاب شد.