ریاست محترم فدراسیون تیراندازی باکمان جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر شعبانی بهار به استان کرمانشاه سفر کرد.