مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان خراسان رضوی در شهر مشهد مقدس آغاز شد.

مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان خراسان رضوی دراین استان برگزار می‌شود.

مرحله سوم رنکینگ کشوری داخل سالن مسابقات تیراندازی با کمان به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان خراسان رضوی دراین استان برگزار می‌شود.

فدراسیون تیراندازی با کمان با تغییر در ریاست هیئت تیراندازی با کمان خراسان رضوی مخالفت کرد.