مجمع هیأت تیراندازی با کمان استان زنجان برگزار و در این مجمع آراض ضیایی بار دیگر به عنوان رئیس این هیأت برای دوره چهار سال آینده انتخاب شد.