*روز جمعه به میزبانی کمانداران پارسی لیگ 30 متر تیراندازی با کمان پیگیری شد.

هفته اول و دوم دور رفت مسابقات لیگ 30 متر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان، 11 آبان 1397 به میزبانی کمانداران پارسی برگزار شد .
که در پایان و در جدول رده بندی تیم های برتر در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
ریکرو آقایان: 1- بورس سکه هنزایی 10 امتیاز 2 - فروشگاه مصطفی ابوطالبی(الف) 7 امتیاز 3- فروشگاه مصطفی ابوطالبی(ب) 2 امتیاز 4- کمانداران پارسی 1 امتیاز 5- هیات ابرکوه صفر امتیاز
ریکرو بانوان: 1- کمانداران پارسی 10 امتیاز 2- شهید نصیری 9 امتیاز 3- فروشگاه مصطفی ابوطالبی 1 امتیاز 4- هیات بافق صفر امتیاز
کامپوند: 1- کمانداران پارسی الف 10 امتیاز 2- کمانداران پارسی ب 6 امتیاز 3- امام حسن مجتبی میبد 3 امتیاز 4- هیات مهریز 1 امتیاز
نتایج بازی های این مسابقات به شرح زیر است:
هفته اول رفت ریکرو مردان؛
بورس سکه هنزایی 5 امتیاز- هیات ابرکوه صفر امتیاز
کمانداران پارسی 1 امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی(الف) 4 امتیاز
هفته اول رفت ریکرو زنان؛
شهید نصیری 5 امتیاز – هیات بافق صفر امتیاز
کمانداران پارسی 5 امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی صفر امتیاز
هفته اول رفت کامپوند؛
کمانداران پارسی ب 4 امتیاز - هیات مهریز 1 امتیاز
کمانداران پارسی الف 5 امتیاز - امام حسن مجتبی میبد صفر امتیاز
هفته دوم رفت ریکرو مردان؛
فروشگاه مصطفی ابوطالبی(ب) صفر امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی(الف) 3 امتیاز
بورس سکه هنزایی 5 امتیاز - کمانداران پارسی صفر امتیاز
هفته دوم رفت ریکرو زنان؛
شهید نصیری 4 امتیاز - فروشگاه مصطفی ابوطالبی 1 امتیاز
هیات بافق صفر امتیاز - کمانداران پارسی 5 امتیاز
هفته دوم رفت کامپوند؛
کمانداران پارسی ب 2 امتیاز - امام حسن مجتبی میبد 3 امتیاز
هیات مهریز صفر امتیاز - کمانداران پارسی الف 5 امتیاز
*روز جمعه به میزبانی کمانداران پارسی بازیهای لیگ 30 متر تیراندازی با کمان پیگیری می شود.
هفته سوم و چهارم دور رفت مسابقات لیگ 30 متر خارج از سالن تیراندازی با کمان در رشته‌های ریکرو و کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان، 25 آبان 1397 به میزبانی کمانداران پارسی برگزار می‌شود.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
هفته سوم ریکرو مردان؛
هیات ابرکوه - کمانداران پارسی
فروشگاه مصطفی ابوطالبی ب - بورس سکه هنزایی
فروشگاه مصطفی ابوطالبی الف استراحت دارد
هفته سوم ریکرو زنان؛
شهید نصیری - کمانداران پارسی
فروشگاه مصطفی ابوطالبی - هیات بافق
هفته سوم کامپوند؛
کمانداران پارسی ب - کمانداران پارسی الف
امام حسن مجتبی میبد - هیات مهریز
هفته چهارم ریکرو مردان؛
فروشگاه مصطفی ابوطالبی الف - بورس سکه هنزایی
هیات ابرکوه - فروشگاه مصطفی ابوطالبی ب
کمانداران پارسی استراحت دارد