کارگاه های دانش افزایی و مهارتهای مربیگری در یزد برگزار می شود.

فدراسیون تیر اندازی با کمان با همکاری هیات تیراندازی با کمان استان یزد اقدام به برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارتهای مربیگری می نماید.