فدراسیون تیر اندازی با کمان با همکاری هیات تیراندازی با کمان استان یزد اقدام به برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارتهای مربیگری می نماید.