*بازدید از سایت تیراندازی با کمان یزد توسط دبیر فدراسیون

بهزاد پاکزاد سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان در مورخ 14 دی ماه از سایت همگانی واستعداد یابی کماندازان پارسی یزد بادید نمودند و در جریان عملیات اجرای این سایت که در زمینی بالغ بر 5000 متر زمین شامل زمین تمرینی و مسابقات و سایت اداری و رختکنها انجام شده قرار گرفتند ودر ادامه برای اقداماتی که در آینده باید صورت گیرند توسط جلیلی دبیر هیات استان یزد شامل کف سازی و محل استراحت ورزشکاران در زمین (نصب سایه بان ) گزارش داده شد. در حاشیه این بازدید پاکزاد نسبت به آموزشهای تخصصی به ورزشکاران و مربیان در سایت به صورت عملی اقدام نمود.

*دور اول برگزاری کارگاه های دانش افرایی مهارتهای مربیگری در یزد

دور اول کارگاه های دانش افرایی مهارتهای مربیگری از مورخ 12 الی 14 دی ماه به مدرسی بهزاد پاکزاد در یزد برگزار شد، در این کارگاه ها مطالب جدید در مورد ورزش تیراندازی با کمان در قالب سمینارهای تنظیم و نگهداری کمان ریکرو (تون آپ) ، تنظیم و نگهداری کمان کامپوند (تون آپ) ، اصول ساختن زه برای کمان ، قوانین و مقررات داوری ، اصول برگزاری مسابقات ارائه شد همچنین در کنار این سمینار ها یک کارگاه عمومی علل بردو باخت و اصلاح پوزیشن برای ورزشکاران و مربیان برگزار شد.