دور دوم کارگاه های دانش افزایی مهارتهای مربیگری در یزد برگزار شد.

دور دوم کارگاه های دانش افرایی مهارتهای مربیگری از مورخ 26 الی 28  دی ماه  به مدرسی اقای دکتر هاشمی و اقای مهندس جعفری در یزد برگزار شد در این کارگاه ها مطالب جدید در مورد ورزش تیراندازی با کمان در قالب سمینار های تغذیه ورزشی، فنون کلاس داری و فن تدریس، فیزیولوژی انسان، مقدمات فیزیولوژی ورزشی،  روانشناسی، بدنسازی و تقویت عضلات در تیراندازی با کمان برای ورزشکاران و مربیان برگزار شد.