جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
3- پتروکیمیاگرراد
امتیاز
11