جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
1- هیات یزد
امتیاز
12