جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
4- میعاد بروجن
امتیاز
10