جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
7- هیات کرمان
امتیاز
6