جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
1- پاس ناجا
امتیاز
12