جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
8- شهرداری بندرعباس
امتیاز
4