جدول رده بندی ریکرو مردان

نام تیم
6- نفت امیدیه
امتیاز
7