اعضای هیات رئیسه

دکتر غلامرضا شعبانی بهار (رزومه)

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا پارسا

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

بهزاد پاکزاد

سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

سمانه جراح زاده

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

علی رغبتی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد شجاعی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته علوم و پزشکی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا

 

رضا کیارستمی

کارشناس خبره فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

بهزاد مظاهری

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

زهرا عسگری

خزانه دار و عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران