اعضای هیات رئیسه

محمد علی شجاعی

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان، عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا، عضویت در کمیته تخصص و انضباط فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان

 

رضا کیارستمی

عضو هیات رییسۀ فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، رییس کمیتۀ آموزش فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

منصور عبدی

نایب رئیس فدراسیون تیر اندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات رییسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

مریم دباغ

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات رییسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

احمد شجاعی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته علوم و پزشکی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا