اعضای هیات رئیسه

غلامرضا شعبانی بهار

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا پارسا

سرپرست نایب رئیسی فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

رضا کیارستمی

سرپرست امور دبیری فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، رییس کمیتۀ آموزش فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

مریم دباغ

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

علی رغبتی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران

 

احمد شجاعی

عضو هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیته علوم و پزشکی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا