حضور در راهپیمایی 13 آبانماه روز مبارزه با استکبار جهانی.