جلسه برنامه راهبردی تیراندازی با کمان تا سال  2020 در رابطه با اهداف فدراسیون جهانی در محل فدراسیون برگزار شد.