هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان در تهران برگزار شد.

جلسه برنامه راهبردی تیراندازی با کمان تا سال  2020 در رابطه با اهداف فدراسیون جهانی در محل فدراسیون برگزار شد.

نشست صمیمانه روسای فدراسیونهای تیراندازی با کمان و ورزش کارگری برگزار شد.