صبح امروز مراسم تودیع و معارفه دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان در محل این فدراسیون برگزار شد.

هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان در تهران برگزار شد.

جلسه برنامه راهبردی تیراندازی با کمان تا سال  2020 در رابطه با اهداف فدراسیون جهانی در محل فدراسیون برگزار شد.