حضور مریم دباغ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان و کمانداران در نمایشگاه و جشنواره ایران زمین.