به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان :دومین جلسه  لیگ خارج از سالن تیراندازی با کمان  مورخه 98/03/20 ساعت 10:30 صبح در  سالن جلسات فدراسیون برگزار می گردد.

ضمنا حضور یک نماینده تام الاختیار در جلسه فوق الزامی میباشد.

دستور جلسه :

ـ     چگونگی برگزاری مسابقات

ـ     قوانین برگزاری لیگ

ـ  هماهنگی زمان شروع مسابقات