رامین طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی وتوسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای وزارت ورزش و جوانان از برگزاری این جشنواره با مشارکت فدراسیون ها در استان های سراسر کشور خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد.
رامین طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی وتوسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای وزارت ورزش و جوانان ضمن اعلام این مطلب گفت: مقرر است جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی با محوریت معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و با مشارکت معاونت توسعه ورزش همگانی در نیمه دوم سال جاری در استانها ی سراسر کشور و با همکاری فدراسیون های ورزشی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا مکاتبات اولیه به استانها و فدراسیونها به منظور اثربخشی بهینه جشنواره و هدایت و جذب صحیح مستعدین ورزشی وفق آمایش ورزش قهرمانی پس از بررسی کارشناسی ، اولویتهای برتررا به دفتر استعدادیابی وزارت ورزش اعلام نمایند و بعد از تصمیمات لازم از سوی معاونین ورزش قهرمانی و همگانی برنامه ریزی و تامین اعتبارات در جهت اجرایی نمودن آن بعمل آید.
طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: پس از آسیب شناسی جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در تمامی بخشها ی آن در سال گذشته ، به مراتب امسال با تدابیر بهتری در جهت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی گام خواهیم برداشت.