كاظم قبادي با حكم دكتر شعباني بهار به عنوان مسئول كميته فيلد آرچري انتخاب شد.