صادقی با حکم دکتر شعبانی‌بهار به عنوان سرپرست نایب رئیسی امور بانوان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان ، مریم صادقی با حکم دکتر شعبانی بهار به عنوان سرپرست نایب رئیسی امور بانوان انتخاب شد.پیش از این خانم جراح زاده عهده دار این سمت بود.