از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان سمینار داوری ایران در سایت این فدراسیون انعکاس یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بعد از برگزاری یک سمینار داوری بسیار موفق کشوری در تهران که از تاریخ 17 لغایت 19 آبانماه 96 با شرکت 83 نفر از کلیه استانهای ایران توسط داود نعمتی نیا داور بین المللی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان انجام پذیرفت، از سوی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان این امر در سایت این فدراسیون انعکاس یافت.
در این سمینار قوانین جدید که در کنگره جهانی به تصویب و تائید رسیده است. جهت ارتقاء سطح داوران و بروزرسانی آموزش داده شده است.