فدراسیون تیراندازی با کمان با تغییر در ریاست هیئت تیراندازی با کمان خراسان رضوی مخالفت کرد.

تصویر نامه مربوطه: