مسئولین ورزش بسیج کشور با دکتر غلامرضا شعبانی بهار در محل فدراسیون تیراندازی با کمان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان؛ مسئولین ورزش بسیج کشور سرداران کاظم یزدانی،داود آذرنوش ومهدی میر جلیلی با حضور در دفتر دکتر شعبانی بهار ضمن تبریک انتخاب ایشان به عنوان رئیس فدراسیون به همکاری این نهاد با فدراسیون جهت گسترش این رشته در بسیج تاکید نموده  و مقرر شد در جلسه بعدی نسبت به تفاهم نامه ای فی مابین اقدام گردد.