جلسه تعیین شاخص های حمایت  مالی از هیئت های استانی تیراندازی با کمان برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید تا کمک مالی به استانها بر اساس 8 شاخص کلی که متعاقبا به اطلاع هیئت های استانی خواهد رسید، صورت گیرد.