فدراسیون تیراندازی با کمان در حوزه بانوان فدراسیونهای المپیکی بهترین عملکرد را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، بر اساس گزارش وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون تیراندازی با کمان در حوزه عملکرد ورزش بانوان بعد از فدراسیون های جانبازان و معلولین، رزمی و همگانی در جایگاه چهارم و در بین فدراسیون های المپیکی در جایگاه اول قرار گرفت.