غلامرضا شعبانی بهار ، ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان درگذشت اسما زحمتکش را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، غلامرضا شعبانی بهار، ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان در تماسی که از جاکارتا داشتند، ضایعه درگذشت اسما زحمتکش را به خانواده محترم ایشان و جامعه تیراندازی با کمان تسلیت گفتند.