مریم دباغ ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان درگذشت اسما زحمتکش را تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مریم دباغ ، سرپرست امور نایب رئیسی بانوان فدراسیون تیراندازی با کمان در تماسی که از جاکارتا داشتند، ضایعه درگذشت اسما زحمتکش را به خانواده محترم ایشان و جامعه تیراندازی با کمان تسلیت گفتند.