نعمتی نیا یکی از داوران بین االمللی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور قضاوت در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا که از تاریخ 14 مهرماه برگزار می گردد، دعوت شده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، داوود نعمتی نیا یکی از داوران بین االمللی فدراسیون تیراندازی با کمان به منظور قضاوت در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا که از تاریخ 14 مهرماه برگزار می گردد، دعوت شده و با سابقه درخشان ایشان، به عنوان معاون سرداور معرفی شده اند.
شایان ذکر است نعمتی نیا در مسابقات بسیاری از جمله المپیک ریو به عنوان داور دعوت شده اند.