دکتر شعبانی بهار طی حکمی خسرو دنیوی را به عنوان مشاور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان طی حکمی خسرو دنیوی را به عنوان مشاور رئیس فدراسیون منصوب کرد.