سومین جلسه کارگروه کمان سنتی پیرامون تشکیل لیگ کمان سنتی سال 97 و تدوین آیین نامه لیگ و آیین نامه مسابقات کمان سنتی داخل سالن در محل دفتر دبیر فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی باکمان، سومین جلسه کارگروه کمان سنتی پیرامون تشکیل لیگ کمان سنتی سال 97 و تدوین آیین نامه لیگ و آیین نامه مسابقات کمان سنتی داخل سالن با حضور رضا کیارستمی دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان، مریم دباغ نایب رئیس بانوان و مجید عباسپور رئیس کمیته کمان سنتی و 7 نفر اعضای کارگروه در محل دفتر دبیر فدراسیون برگزار شد.
در این جلسه در خصوص پیرامون مسافت تیراندازی با کمان سنتی، نوع و اندازه فیس، تعداد نفرات هر تیم جهت شرکت در مسابقات، امتیازات انفرادی و تیمی، مسافت داخل سالن و اندازه فیس بحث و تبادل و نظر شد.