اولین دوره مسابقات کمان سنتی با عنوان گرامیداشت پیروزی مدافعین حرم بین دانشگاه آزاد و دانشگاه سما در تاریخ 96/10/02 برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، با توجه به استعدادیابی تیراندازی با کمان در رشته کمان سنتی که در دانشگاههای استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه بعمل آمده است. اولین دوره مسابقات کمان سنتی با عنوان گرامیداشت پیروزی مدافعین حرم در مسافت 20 متر بین دانشگاه آزاد و دانشگاه سما در تاریخ 96/10/02 و با حضور 70 نفر کماندار سنتی زن و مرد با لباسهای سنتی در دانشگاه آزاد آن شهرستان به رقابت می پردازند.

محل برگزاری این مسابقات سالن شهید کنعانی می باشد.