فدراسیون تیراندازی با کمان بعد از ارزیابی هیئت های استانی سراسر کشور 10 هیئت استانی برتر در این رشته را در سال 96 اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، فدراسیون تیراندازی با کمان با توجه به محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی در سال 96 در 3 محور توسعه ورزش قهرمانی، محور توسعه و تعمیم رشته ورزشی (استعدادیابی و همگانی) و محور توسعه مدیریت و پشتیبانی بر طبق ارائه گزارش عملکرد از سوی روسای محترم هیئت های استانی و بررسی گروه متشکل از کارشناس ورزشی و روسای کمیته های اجرایی فدراسیون در دو مرحله ی ارزیابی و بازبینی این ارزیابی را انجام داد که براین اساس اسامی 10 هیئت استان برتر به شرح زیر است:
1- استان اصفهان (رتبه اول)
2- استان آذربایجان شرقی (رتبه دوم)
3- استان البرز (رتبه سوم، مشترک)
4- استان همدان (رتبه سوم، مشترک)
5- استان فارس (رتبه پنجم)
6- استان گلستان (رتبه ششم)
7- استان چهارمحال و بختیاری (رتبه هفتم)
8- استان مازندران (رتبه هشتم)
9- استان لرستان (رتبه نهم)
10-استان خراسان رضوی (رتبه دهم)