کمانداران خمینی شهری درگرامیداشت هفته دفاع مقدس به هدف زدند.

به گزارش روابط عمومی هیئت تیراندازی باکمان استان اصفهان مسابقات تیراندازی باکمان شهرستان خمینی شهر بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس وبارعایت پروتکل های بهداشتی باحضور 25نفر از کمانداران زن ومرد شهرستان درسایت اختصاصی هیئت شهرستان برگزار ودرپایان جوایز ی به نفرات برتر اهداگردید.