به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مجله داوری شماره 15 منتشر شد.