نشست صمیمانه روسای فدراسیونهای تیراندازی با کمان و ورزش کارگری برگزار شد.