هفته پایانی لیگ تیراندازی با کمان در تهران برگزار شد.