دکتر محمد رضا دهخدا، رئیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و دکتر غلامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران و مسابقات تیراندازی با کمان دانشجویان بازدید کردند.