مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون تیراندازی با کمان در سال 97 برگزار شد.